+90 532 416 85 52 / +90 507 055 95 31 **(for English conversation )
info@odakdedektiflik.com    

Hakkımızda

34 yıl 6 ay boyunca ülkenin hemen hemen her yerinde devlet görevi olarak çeşitli konularda tetkik-tahkik ve araştırmalar yapmış birisi olarak; özellikle bu konulardaki birikimini, deneyimini ve tecrübesini genç ve yetenekli ekibimle birlikte “Özel Dedektiflik Araştırma ve Danışma Hizmetleri” olarak ihtiyaç sahiplerine sunmak istiyoruz..

Birinci derecede prensibimiz ketumiyet, gizlilik ve her detayı dikkatle gözden geçirerek yapacağımız analiz sonucunda başlayacağımız çalışmalarımızda müşterilerimizin de aynı düzeyde prensiplerimize uyması zorunluluğunu esas alırız.

Aynı zamanda Anadolu Özel dedektiflik Derneği kurucu üyesi olan firmamızla Ege -Marmara ve Anadolu’ nun her yerinde hizmetlerimize devam etmekteyiz. Tatil yörelerimizden özellikle AYVALIK-BODRUM-ÇEŞME-İSKENDERUN-KUŞADASI-MARMARİS-FETHİYE-ANTALYA-ADANA gibi il ve ilçelerimizde geniş çevremiz bulunmakta olup, görevlerimizi yerleşik veya mobil ekiplerimizle gerçekleştirmekteyiz..

Her görevimizi önemseyerek gerçek ve tüzel kişilere ahlaki değerler çerçevesinde, yasa ve kanunlara aykırılık teşkil etmeyen özel dedektiflik araştırma ve danışma hizmetlerini gizlilik, disiplin, mutlak başarı azmi ve disiplin ile yerine getiririz.

Amacımız; toplumumuzda çeşitli sorunlar yaşayan kişiler ve ticari kuruluşlarla yaşanan sorunların çözümünde yardımcı olabilmek ve vermiş olduğumuz bu hizmetlerin etik kurallara bağlı nitelikli, güvenilir, kalıcı çözümler olmasını sağlamaktır.

Saygılarımızla,

Mesut ÖZTÜRK

Talep edilen her iş önce ilgili departmanlar ile değerlendirilip hukuksal dayanağı olan işlerle ilgili planlama yapılır. Öncelikle İşin niteliğini belirleyip siz değerli müşterilerimizden alacağımız bilgi ve belgeler ele alınarak her iş için ayrı bir çalışma planı yapılır.

İşin özelliğine göre tecrübeli ve profesyonelleşmiş çalışanlarımız ile ilgili konu hakkında detaylı çalışma planı hazırlanarak işe başlanılmış olur.

Birinci derecede prensibimiz gizlilik ilkesi olup yapacağımız çalışmada her detayı dikkatle gözden geçirmekle birlikte, Müşterimizin de aynı düzeyde prensiplerimize uyması zorunluluğunu ilke olarak esas alırız.

Odak Dedektiflik; Anayasadaki temel hakların sınırlarına yaklaşmadan, ülkedeki mevcut yasalara aykırı hiçbir iş takibini yapmadan ÖZEL DEDEKTİFLİK HİZMETLERİNİ itinayla ülke düzeyinde sürdürmektedir.

T.C.K ’ na göre açıkça suç olan, Genel Kolluğa dahi çok sınırlı ve ancak Yargı kararı ile izin verilen, hukuka aykırı elde edilmesi halinde Mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak kabul edilmeyen, Cep Telefonu Kayıtları, telefonların dinlenilmesi, özel hayatın ihlali gibi yasalara aykırı hizmet talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Odak Özel Dedektiflik; Temin ettiği somut delilleri sadece müşterisine veya vekâlet ibraz eden Avukatına vermektedir. 3. Kişilere asla bilgi ve belge verilmemektedir.

Odak Özel Dedektiflik İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan şirketlerin analizi, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi,özellikle şirket birleşmelerinde veya yüksek düzeydeki tüm alış veriş öncesi yapılan analizlerde malınızı vereceğiniz şirketin size borcunu ödeyebilecek kapasitede olup olmadığı ve genel durum itibariyle güvenilirliğinin halen devam edip etmediği gibi konularda uzman ekibiyle sizlere hizmet sunmaktadır.

ODAK Özel Dedektiflik

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

Amaç:

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Özel Dedektifler Derneği üyelerinin Özel Dedektifler, Araştırmacılar ve  Danışmanlar Derneği Tüzüğü paralelinde, çalışma esas ve usullerini ve mesleki etik kurallarını düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Anadolu  Özel Dedektifler Derneği üyelerinin çalışma esas ve usullerini ve mesleki etik kurallarını kapsar.

Hukuki Dayanak:

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu ile Anadolu  Özel Dedektifler Derneği Tüzüğü ve Genel Kurul Kararları ve Merkez Yönetim Kurulu Kararları’ na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

AÖDD                               : Anadolu Özel Dedektifler Araştırmacılar ve Danışmanlar Derneğini,

ÖZEL DEDEKTİF             : Anadolu Özel Dedektifler Derneği Üyesi Ticari Firma Sahibi veya Sorumlusunu,

ÖZEL ARAŞTIRMACI     : Ticari firmada Özel Dedektifin Sorumluluğunda Çalışan Personelini.

GENEL KURUL                : Anadolu Özel Dedektifler Derneği Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurulunu,

YÖNETİM KURULU        : Anadolu  Özel Dedektifler Derneği Merkez Yönetim Kurulunu,

ETİK KURUL                    : Anadolu Özel Dedektifler Derneği Etik Kurulunu,

DERNEK ÜYESİ               : Derneğin Kurumsal ve Bireysel Üyesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM:

Madde 5 – Anadolu Özel Dedektifler Derneği’nin görev ve sorumlulukları:

 1. a)            Anadolu Özel Dedektifler Derneği olarak amacımızın meslek onuruna yakışan ve etik kuralları benimsemiş meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmak, Dernek çatısı altında oluşturacağımız komisyonlar kanalıyla Yasal mücadelenin doğru bir zeminde oluşmasını sağlamak ve toplumumuzda çok önemle ihtiyaç haline gelmiş Özel Dedektiflik Hizmetleriyle ilgili ivedilikle bir yasanın çıkartılması için kamuoyu oluşturup Hükümet, Kurum ve Kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, görüş öneri sunmak ve taraf olup Özel Dedektiflik Yasasının çıkarılmasını sağlamak,
 2. b)           Özel Dedektiflik, , Araştırmacılık ve Danışmanlık alanlarında hizmet veren ticari kuruluşlar ile bu alanda çalışan personellerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, mesleki, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlamak,
 3. c)            Bu sektörde hizmet veren üyelerimizi bilimsel, akademik ve hukuksal temelde bilinçlendirmek, bu amaca uygun olarak yurtiçi veya yurtdışında her türlü çalışmaları gerçekleştirmek. Mesleki kuralların belirlenmesinde; insan hakları ve özel yaşama saygı temelinde, etik kuralların oluşturulmasını sağlamak,
 4. d)           Araştırma hizmetlerinin bir bütün olduğunu düşünerek Dedektiflik, Danışmanlık ve  Araştırma alanlarında hizmet veren veya çalışanları bir çatı altında toplayarak mesleki sorunlarımızın çözümünde yöntemler belirleyerek, daha sağlıklı ve daha işlevsel bir çalışma ortamları yaratarak gerek hizmet alan gerekse hizmet veren tarafların etik kurallara bağlı kalınarak rekabet unsurlarını belirlemek ve uygulamak için çalışmalarda bulunmak,
 1. e)           Şu ya da bu şekilde mesleki alanımıza giren işlerle iştigal eden şahısların gelişi güzel hizmet üretmelerini engellemek, en önemlisi bu alanda ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın muhtemelen mağduriyetini engellemek için kamuoyunu bilgilendirmek ve gelen şikâyetlerde suç unsuru tespit edilirse Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek veya kamuoyuna açıklayıp deşifre etmek,
 2. f)            AÖDD üyelerinin hizmet faaliyetlerini mesleki etik kurallar ve mesleki standartları yönünden denetlemek ve hizmet satın alan müşterilerin mağdur edilmesi durumunda şikayetçinin yazılı beyanı üzerinden Etik Kurulun devreye sokulmasını sağlamak ve Etik Kurulun aldığı kararları Tüzük ve Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
 3. g)            AÖDD Tüzüğü, Yönetim Kurulu kararları ve Yönetmeliğe uygun olarak çalışmayan veya aksine davranış içinde olan Dernek Üyesini denetlemek ve Tüzük hükümlerini uygulamak.
 4. h)           Yurt içi veya Yurt dışında aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren dernek, oda veya federasyonlarla iş birliği yapmak, Üniversiteler veya Yüksek Okullar nezdinde girişimlerde bulunarak mesleki eğitim programlarının oluşmasını sağlamak ve sertifika programları hazırlamak,
 5. i)             Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda üyeleri adına her türlü hukuksal girişimi yapmak ile üçüncü kişilere karşı taraf olmak, temsil etmek gerektiğinde dava açmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Dernek Üyelerinin Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 6 – Özel Dedektifin Görev ve Yetkileri:

Bir sözleşme ve ücrete dayalı olarak hukuksal dayanak içerisinde müşterinin talep etmesi halinde;

 1. a)            Aile fertlerinin, aile birliğini bozan ve zarar veren davranışlarının, kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarının incelenmesi,
 2. b)           Kaybolmuş ya da adresi bilinmeyen kişilerin bulunması, adreslerinin tespit edilmesi,
 3. c)            Kaybolmuş ya da çalınmış malların bulunması,
 4. d)           Her türlü Ticari kuruluşun üst düzey yönetici veya temsilcisi niteliğindeki personelin dürüstlüğü ve güvenirliğinin işverene karşı tutum ve davranışlarının işveren aleyhine diğer firma ve kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadıklarının tespit olunması,
 5. e)           Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması,
 6. f)            İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi,
 7. g)            Kaza, şantaj, sahte muhasebe, aile hukuku, sahtekârlık, dolandırıcılık, kayıp, fikri mülkiyet hakkı, Hukuki destek, Menşei Tespiti, Geri alma, Durum Raporları, Gözlem ve Takip, Hırsızlık araştırmaları, İz bulma araştırmalarını yapmakla görevli olup bu görevlerini TCK ve Medeni Kanun hükümlerine göre yapmakla görevlidirler.

Madde 7 – Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi:

Özel dedektiflik bürolarının özel çalışmaları sonucu edindiği bilgileri kimseye açıklayamaz. Müşterilerinden başka hiç kimseye sır ifşa edemez. Ancak, resen takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edindiğinde bilgi ve belgeleri bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmekle mükelleftir. Özel dedektiflik büroları, işveren ya da müşterilerine hilafı hakikat bilgi ya da rapor veremezler

Madde 8 – ANADOLU Özel Dedektifler Derneği Üyelerinin Mesleki Sorumlulukları:

 1. a)           Tüm mesleki görevleri üstün ahlak kuralları ilkesine uygun olarak yapmak ve hiçbir zaman özel dedektiflik mesleğini suçlu gösterecek davranışlarda bulunmamak,
 2. b)           Hukuksal ve ahlaki dayanağı olmayan hiçbir araştırmayı yapmamak,
 3. c)           Tüm araştırmaları hukuk, ahlak ve mesleki etik sınırları içinde yürütmek,
 4. d)           Müşterinin güvenirliğini teyit etmek ve araştırmayı başlatmak için hukuki ve ahlaki nedenlerin olduğunu tespit etmek,
 5. e)           Müşteri mahremiyetine ve elde edilen bilgi ve belgelerin hukuki gizliliğine riayet etmek,
 6. f)            Üstün hizmet standartlı yeterlilik göstererek ve tüm olguları müşterilere rapor etmeyi sağlayarak ve bunları yasal gerekler doğrultusunda muhafaza ederek müşterilerimizin menfaatlerine en iyi saygıyı göstermek,
 7. g)            Hizmetler ve kayıtların müşteri mahremiyetini koruyacak şekilde güvenli olmasını sağlamak ve özel bilgilerin saptırılacak şekilde kullanılmayacak şekilde korumak,
 8. h)            Araştırma kapsamında elde edilen bilgi veya belgelerin çıkar sağlamak veya müşteriye zarar verecek eylemlerde bulunmamak,
 9. i)             Tüm personel veya araştırmaya yardımcı olan diğer ücretli kişilerin bu Etik Kurallara uymasını sağlamak ve sorumluluğunu taşımak,
 10. j)             Özel dedektiflik mesleğinin en yüksek standarttaki objektiflik, doğru, düzgün, ihtiyatlı icrası için tüm mesleki üyelerle birlikte çalışmak ve mesleki üyelerinin itibarını korumaktır.
 11. k)            AÖDD tüzel kişiliğini, Yönetim Kurulu ve Dernek Üyelerini karalayıcı davranışlarda bulunmamak ve zarar verici eylemlerde bulunmamak.

Madde 9 – Çalışma Esasları:

 1. a)            Özel Dedektif; hizmet satın alan müşterisi ile tarafların açık kimlik bilgilerini, adreslerini, ticari unvanlarını, işin konusunu, süresini ihtiva eden ve gizlilik ilkelerini, karşılıklı hak ve çıkarları koruyan maddelerin açıkça yazıldığı ve bir sözleşmeyi yapmakla mükelleftir.
 2. b)            Sözleşmede, araştırma kapsamına dâhil tüm işin bitirilmesi ve zamanında teslim edilmesi hususlarının açıkça belirtilmesi ve tüm masraflar dâhil alınacak ücretin yazılması zorunludur.
 3. c)            Özel Dedektif; araştırma konusunun başlangıcı ve bitimi süresinde elde ettiği tüm bilgileri ve konu ile ilgili tüm detayları raporlamak ve müşterisine sunmak zorundadır.

Madde 10 – Kimlik ve Üyelik Belgesi:

Bu Yönetmelik Derneğin Üyelerince imzalanır ve Merkez Yönetim Kurulu onaylar. Özel dedektiflere ve özel araştırmacılara, bağlı olduğu kurumu, yetkilerini, unvanını, kimlik bilgilerini gösteren kimlik belgesi verilir. Derneğin Kurumsal Üyelerine de dernek üyesi olduğunu belirten Kurumsal Üyelik Belgesi verilir.

Madde 11 – Yaptırım ve Ceza:

Anadolu Özel Dedektifler Derneği üyeleri bu yönetmelikte belirtilen kurallara, Dernek Tüzüğüne ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına koşulsuz uyacaklarını taahhüt ederler. Belirlenen çalışma koşulları ve sorumluluklara uymayan üyeler hakkında AÖDD Etik Kurulunca tahkikat başlatılır. Tahkikat sonucuna göre suç sabit görülürse Merkez Yönetim Kurulunca suçun türüne  göre uyarı cezası veya üyelikten çıkarma cezası verilir ve kamuoyuna deşifre edilir.

Madde 12 – Yürürlük:

Bu Yönetmelik 20.02.2016 tarihli AÖDD 1. Olağanüstü Genel Kurul Kararı ve Merkez Yönetim Kurulu yayın tarihi gereğince yürürlüğe girer.

Madde 13 – Yürütme:

Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Özel Dedektifler Derneği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Her işin Niteliği Bölgesi ve Çalışma koşulları farklılık içerdiğinden Ücretlendirme karşlıklı görüşmede belirlenir.
Tüm işler sözleşmeye dayalı olarak yapılmaktadır.
Hukuksal dayanağı olmayan hiç bir iş kabul edilmez.
Üçüncü şahıslara kesinlikle bilgi verilmez. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler kesin doğruluğu teyit edildikten sonra müşteriye teslim edilir.
Ödemelerin %60’ı peşin, % 40’ı iş bitiminde nakit olarak alınır.
Tüm ücretler masraflar dahil belirlenir. Müşteriden ekstra hiç bir ücret talep edilmez.
Fiyatlara KDV dahil değildir

Anadolu Özel Dedektifler Derneğine bağlı şirketler “Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği” ilkelerine bağlı kalınarak hizmet sunulmaktadır. Özel Dedektiflik yasası çıkıncaya kadar çalışmalara gereken özen ve titizlik gösterilmekte olup, hukuksal dayanaktan yoksun başvurular hiçbir koşulda kabul edilmemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre açıkça suç olan, Genel Kolluğa dahi çok sınırlı ve ancak Yargı kararı ile izin verilen, hukuka aykırı elde edilmesi halinde Mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak kabul edilmeyen, Cep Telefonu Kayıtları, telefonların dinlenilmesi, özel hayatın ihlali gibi suç içeren isteklere kesinlikle cevap verilmeyecektir.

Hukuksal dayanağı olmayan hiçbir iş talebi kabul edilmeyecektir. Bu bağlamda;

Anadolu  Özel Dedektifler Derneği Kurumsal Firmalarının Yapmayacağı İşler:

 

 • Cep Telefonu Kayıtları, Mesaj Kayıtları hiçbir şekilde temin edilmez
 • Casus program ve dinleme cihazı uygulanması kabul edilmez.
 • Aralarında kan bağı olmayan şahısların bireysel iş talepleri kabul edilmez.
 • Aralarında ticari bağı olmayan kurumların iş talepleri kabul edilmez.
 • Aralarında alış-veriş evrakı olmayan ticari kişilerin iş talebi kabul edilmez
 • Cihaz satışı yapamaz