+90 532 416 85 52 / +90 507 055 95 31 **(for English conversation )
info@odakdedektiflik.com    

Özel Dedektiflik

Özel Dedektiflik Nedir?

Esasen özel dedektifler gerçekleri ortaya çıkarmak için ücret ödenen kişilerdir.Bazı durumlarda suçları ortaya çıkarmakta faydalı olup,yardımcı olan kişilerdir.Özel dedektifler genelde vatandaşlar veya işletmeler için çalışmaktadırlar.Özel dedektiflerin işi tutuklamak,yada suçluyu yargılamak değildir.özel dedektiflerin asıl işi bilgi toplamaktır.Özel dedektifler Adli kararlar için hukukçulara gerekli bilgi ve önerileri sağlarlar.Dedektiflik  tehlikeli ve stresli olabilir.Eğitim gereksinimleri lise diploması bir üniversite derecesi veya daha yüksek bir eğitim seviyesi gerektirmektedir.Dünyada dedektiflerin  çoğu yerel polis departmanlarında çalışmaktadır.özel dedektifler müşterilerinin istekleri doğrultusunda Bilgisayar suçları,cezai ve hukuki sorumluluk durumlarında, sahtekarlık ve dolandırıcılık durumlarında, evlilik öncesi araştırma Kayıp insanlar,adrest tespitleri, aile fertlerinin kötü alışkanlıkları ve davranışları, Boşanma davalarında velayet ve delil toplanması,marka patent sahtecilik,taklit ürünler,eş takibi konularında faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde çeşitli ad ve ünvanlarla Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketler kurulmuş ve “fiili” olarak “özel dedektiflik hizmetleri” verilmeye başlanmıştır.

Tüm dünyada resmi güvenlik güçlerinde görevlilere dedektif denir. Ücret karşılığında görevlendirilen kişilere ise özel dedektif denilmektedir.Özel dedektifler Kişi yada kurumlar tarafından araştırma ve inceleme yaptırılmak üzere ücret karşılığı tutulan, kiralanan kişilerdir.

Özel Dedektiflik, insanların kişilik hakları ve özel hayatına saygılı olmak kaydıyla, kişilere ilişkin suç teşkil etmeyen her türlü özel bilgiyi toplayan, derleyen, değerlendirdikten sonra konusu suç teşkil edenleri ilgili makamlara bildiren ve diğer bilgileri ise yapılan hukuki sözleşme çerçevesinde araştırma yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişilere sunan bir hizmet alanıdır.

Bilgi ve İletişim Hizmetleri meslek grubunda;Bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri olarak tanımlanmıştır.

Dedektif,vazifesini yaparken ahlak kuralları dahilinde hareket etmelidir.Dedektif insanların yaşam ilgileri sahip oldukları değerlere ve dünya görüşlerine saygılı olmalıdır. Dedektif içinde bulunduğu mesleki ahlak kurallarını benimseyerek diğer meslektaşlarını ve dedektiflik mesleğini şuçlu ve kabahatli gösterecek davranışlarda bulunamaz.
 
Dedektif, mahremiyetin korunmasına ve mahremiyete saygılı olmalıdır. Hukuki ve ahlaki bakımdan yeterli olmayan araştırma faaliyetlerini yürütmez. Dedektifin yapacağı tüm araştırmalar hukuk kuralları dahilinde, özel dedektif meslek etikleri sınırları içinde yürütebilir.
 
Dedektif, müşteri talebi doğrultusunda inceleme ve araştırma faaliyetine başlamadan önce araştırmayı yapabilmek için, ahlaki ve hukuki olarak nedenlerin olduğunu tespit etmekle yükümlüdür. Müşteri güvenilirliği başlangıçta sağlanmalıdır.
 
Dedektif, araştırmaları neticesinde elde ettiği delil ve belgeleri gizli tutmalıdır. Dedektif ile müşterisi rasında mahrem bir yapı vardır.Dedektif mesleğinde gizlilik esastır.Müşteri mahremiyeti her zaman ön planda olmalıdır.
 
Dedektif, takip ve araştırma hizmetlerinden elde ettiği bilgi ve dökümanları güvenli bir şekilde saklamakla görevlidir. Elde edilen araştırma sonuçlarının orjinal olarak kalması ve değişikliğe uğramamasını sağlamalıdır. Müşteri menfaatlerini hukuk ve ahlak kuralları dahilinde korumak ve saygı göstermek zorundadır.
 
Dedektif, araştırmada ele geçen tüm verileri müşterisine rapor etmek zorundadır. Dedektif raporu azılı olduğu gibi sözlü olarakta müşterisine sunabilir. Dedektif araştırma raporlarını müşterisine sunmakla sorumludur.
 
Dedektif çalışma ortamında tuttuğu müşteri kayıtlarını güvenli olacak bir şekilde dosya veya ilgisayar hafızasında muhafaza etmek zorundadır. Müşteri mahremiyetini ilgilendiren her konuda müşteri bilgilerini kullanılamayacak yada ulaşılamayacak şekilde saklamakla yükümlüdür.
Dedektif, inceleme araştırma yada takip sonucunda ortaya çıkan belge yada delilleri çıkar ve fayda sağlamak amacı ile müşteriye zarar verecek eylemlerde (tehdit, şantaj) kullanamaz. Ayrıca dedektif sorumluluğunda çalışan ekip veya personelin davranışlarından ve çalışan personelin müşteriye zarar verecek eylemlerde bulunmasından dolayı direkt olarak sorumludur.
 
Dedektif, yanında çalışan tüm personelinden ve dedektif araştırmasına yardımcı olan diğer ücret karşılığı çalışan kişilerden sorumludur. Dedektif mesleğini en yüksek standartlarda yapabilmek için müşterilerine güvenli ve doğru dürüst bir hizmet verebilmek için, aynı zamanda diğer meslektaşlarına karşı sorumlu olduğu için, Dedektiflik bürosunda çalışan tüm personele hizmet içi eğitim vermekle yükümlüdür. Dedektif, dedektiflik mesleğinin itibarını korumak ve gözetmekle mükelleftir. Dedektif, belirli bir ücret karşılığı araştırma faaliyetini yürüttüğü müşterisi karşısında hizmet akdi ile sorumludur. Dedektif sözleşmede belirtilen tüm hususlarda müşterisine karşı sorumludur. Dedektif sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda, müşterisinin maddi yeda manevi zarar görmesi durumundada yasalar önünde sorumludur. Dedektif yapacağı takip ve araştırma hizmetlerinde ve bulunacağı tüm faaliyetlerde Türk Ceza Kanunu’na karşı sorumludur. Dedektif, ticari olarak hizmet faaliyetinde bulunduğu için, kurum veya şahıs olması durumunda Kurumlar veya Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

Yaşamın boşluğu kaldırmaması ve doğan ihtiyaçlar nedeni ile ülkemizde 90 yıllardan itibaren “de facto-fiili” olarak araştırma, danışmanlık, güvenlik danışmanlığı ve benzeri sıfatlarda “özel dedektiflik” hizmetleri yapılmaktadır.

Konunun özelliği ve hassaslığı nedeni ile bu tür faaliyetlerin özel bir yasal düzenleme ile yapılması aranılan ve istenilen bir

husustur. Nitekim bu gerçeğin yasama organı tarafından fark edilmiş olması nedeni 1994 yılında bir milletvekilinin önerisi doğrultusunda TBMM’den bu konuda bir yasa çıkartılmış, ancak zamanın Cumhurbaşkanı tarafından “veto” edilmesi nedeniyle yaşama geçirilememiştir..

Ancak hayat gibi ihtiyaçların da artarak devam etmesi nedeniyle bu hizmetler halen yukarıda belirtildiği gibi sürdürülmektedir.

Bu alanda yapılan bir araştırmada, dünyada da ortaya çıkan ve yaşamın karmaşası içinde her gün gittikçe artan taleplerin karşılanması için alanı düzenleyen özel bir yasa olsun veya olmasın, anılan hizmetlerin sürdürüldüğü bilinmektedir. Aynı araştırmada bu hizmetlerin sağlıklı, düzgün ve kaliteli yapılması için özel bir yasa çıkartılması talep ve bunu temin için çeşitli ülkelerde çalışmalar yapıldığı da bir gerçektir.

Bu bağlamda, ülkemizde 22 Temmuz seçimlerinden sonra Hükümetin bu konuyu gündeme aldığı ve eldeki mevcut veto edilen metnin komisyona havale edildiği resmi makamlardan öğrenilmiştir.

Söz konusu yasanın güncellenerek yaşama geçirilmesi için Emekli Emniyet Müdürü Yusuf Vehbi Dalda (Emekli İnterpol Daire Başkanı) ve arkadaşları tarafından oluşturulan bir komite ile bir taraftan taslağın güncellenmesi, diğer taraftan da dünyadaki bazı ülkelerden mevcut yasalar temin edilerek çevirileri yapılarak yüksek standartta bir “Özel Dedektiflik Yasası” çıkartılması için gayret sarf edilmektedir. Bu çalışmalarda resmi yetkililer ile gerekli iletişim ve diyalog kurulmuş olup, önümüzdeki dönemde olumlu bir sonuca ulaşılacağı değerlendirilmektedir.

Durum böyle olmakla “özel dedektiflik hizmetlerinin” mevcut birçok yasaya aykırı olmamak kaydı ile yürütüldüğü ve yürütülebileceği düşünülmektedir. Ancak bu faaliyetlerin sağlıklı olarak yapılması için bireysel veya tüzel kişilik olarak Ticaret yasasına göre “şirket kurulması, resmi kayıtlara geçilerek ve kayıtlı olarak yapılması ve iş ve işlemlerin Anadolu Özel Dedektifler Derneği tarafından oluşturulan ETİK KURALLAR ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNE uygun olarak yürütülmesi önem arz etmektedir.

Dedektif; hizmet satın alan müşterisi ile tarafların açık kimlik bilgilerini, adreslerini, ticari unvanlarını, işin konusunu, süresini ihtiva eden ve gizlilik ilkelerini, karşılıklı hak ve çıkarları koruyan maddelerin açıkça yazıldığı ve bir sözleşmeyi yapmakla mükelleftir.

Sözleşmede, araştırma kapsamına dâhil tüm işin bitirilmesi ve zamanında teslim edilmesi hususlarının açıkça belirtilmesi ve tüm masraflar dâhil alınacak ücretin yazılması zorunludur.

Özel Dedektif; araştırma konusunun başlangıcı ve bitimi süresinde elde ettiği tüm bilgileri ve konu ile ilgili tüm detayları raporlamak ve müşterisine sunmak zorundadır.